#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตาปรก 95.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พาณิดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ภาสุรีย์ แก้วธรรม
3.เด็กชาย ศิริพงษ์ บุญเฟรือง
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 90.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย พุฒินันท์ สมนึก
2.เด็กชาย นพอนันต์ น้ำกรอง
3.เด็กชาย อดิเทพ วัตรโศก
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
3 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 85.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง เหมรัตน์ สุดวิลัย
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา อันทะนิล
3.เด็กหญิง รัชนีกร ผิวดำ
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
4 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 80.00 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย นำชัย ชอบดี
2.เด็กชาย รัชชานนท์ วิสาพล
3.เด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ บัวพันธ์
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 78.00 เหรียญเงิน 5
1.เด็กชาย วัชรากร ธิวัน
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ นามไพร
3.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
2.นาง วนิดา คำนึก
6 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 77.00 เหรียญเงิน 6
1.เด็กชาย ธนกร คูณชัย
2.เด็กชาย ธนกร บาซอรี
3.เด็กชาย ภานุเดช แก้วปัญญา
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม