#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกระเบา 98.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 96.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ลักษมี ศรีมงคล
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ คำใส
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กัญพัชร์ ค้ำใบ
3 โรงเรียนบ้านโนนสูง 94.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงทอง
2.เด็กหญิง วาสินีย์ สายจันทร์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
4 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 92.00 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง อภิชญา คณาญาติ
2.เด็กชาย อภิชาติ ฤทธิศาสตร์
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
5 โรงเรียนบ้านตาปรก 90.00 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง ภัทรภร สอดแก้ว
2.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
1.นางสาว มณีรัตน์ มุ่งมาตร
2.นางสาว ขันธิญา บุญเฟรือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม