#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย พงศธร กังสี่
1.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
2 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ปุณยนุช สุขพิมาย
1.นางสาว พิมลรัตน์ โทแก้ว
3 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ภานิตา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัลญา เนื่องอาชา
1.นาง มาลัย ปานทอง
5 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
6 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ บุญเฟรือง
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
7 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง เขมจิรา คูณผล
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
9 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง บุญญดา มุ่งหมาย
1.นาง พิสมัย ศรีโสด
10 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรัญฉญา บุญตา
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
11 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
1.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
12 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นภาพร สมบัติดี
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
13 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ พ่อครวงษ์
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
15 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง อรยา สืบสินธ์
1.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
16 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ ดอนวิรัตน์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม