#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
2 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บริบูรณ์
1.นางสาว จุฑามาศ แสงทอง
3 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
4 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ สะอาด
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
6 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นัชนันท์ สิงหชาติ
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วีณารัตน์ บุญเหลือ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
8 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐยาน์ ดวงแก้ว
1.นาง กมล ชูกลิ่น
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สุชานันท์ คำภา
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม