#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง ฉัตรปวีย์ โพธิสาร
1.นางสาว ธนพร พิลัย
2 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย สุรพศ นนท์ตานอก
1.นางสาว ณัฐรุจา สมนึก
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุฐิตา ศรีวงค์
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
4 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ทิพปภา เขตสันเทียะ
1.นาง วิภา นาคพันธ์
5 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศิริประภา ทองละมุล
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ พลคำ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
7 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ปิ่นมุกดา กางร่มกลาง
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
8 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง เอื้อมพร โทแก้ว
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
9 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย สุริยันต์ นามศรีโคตร
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
10 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อริษา จิตโสม
1.นางสาว สุภวัลภ์ ถุงจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม