#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
2 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
3 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ธนัญญา บุญเฟรือง
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
4 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศศิธร นันทะเคน
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
5 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย นรภัทร แทนคำ
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
7 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง อรัญญา ลาสิทธิรัตน์
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม