#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย กฤษณะ สามารถ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2 โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พิมมาศ
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ถึงแสง
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
4 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ทองมนต์
1.นาง อารีรัตน์ ิพิมพร
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง เขมรัตน์ ทรัพย์ลาภ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
6 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ภาวินี สีน้อย
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
7 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง มนทิราวรรณ บุญเฟรือง
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
8 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง กุลธิดา อุไรล้ำ
1.นาย ประโยชน์ ดวงพล
9 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ แสงศรี
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
10 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย กฤจาณุพงษ์ พูลไทย
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม