#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
3 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง นิศาชล เงินนา
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
4 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตา แสงแก้ว
1.นาย อดุลย์สิริ ินรภาร
5 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พิมพ์พร คำลอย
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช สกุลรัง
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
7 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ญาณิสา ละมูล
1.นาง กมล ชูกลิ่น
8 โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง นันท์ธิดา วงค์แหวน
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พรชิตา มุ่งมาตร
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม