#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ จันทสนธ์
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
2 โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญมาก
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
3 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ
1.นางสาว จุฑามาศ แสงทอง
4 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง รักษา แก้วธรรม
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
5 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย วรภัทร เกิดกล้า
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง สุภัชยา ไชยทอง
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
7 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
1.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
8 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รักโสภา
1.นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
9 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
10 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
11 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง จิตอาภา วิลา
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
13 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
1.นาง ลำเพย ไชยสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม