#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นักใจธรรม
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ชุติเดช น้ำนวล
2.เด็กชาย ณัฏฐภัทร สะดำปี
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม