#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ฟ้าใส ประดับทอง
2.เด็กหญิง บุญยาพร ก่ำจำปา
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง นันทิดา ไชยทอง
2.เด็กหญิง วรัญญา สุภาพ
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
2.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
3 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย กฤษดา ธัญญะเชียงพิณ
2.เด็กชาย วิทยา บุญเพ็ง
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
4 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พวงผกา อินโบราณ
2.เด็กชาย สมวิศักดิ์ เทศกูล
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
2.นางสาว มณีรัตน์ มุ่งมาตร
5 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สายจันทร์
2.เด็กชาย อชิตพล พันภูทอง
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศุทรวีร์ ลับโกษา
2.เด็กชาย ทวีรัตน์ เชิงชัยภูมิ
1.นางสาว สุจิตรา คมศรี
2.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
7 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิวกร เนียมพันธ์
2.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ศรีวงษ์
1.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
2.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
8 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
2.เด็กชาย ธเนศพล เสาแก่น
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาย ธวัชชัย อินวัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม