#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ภาวดี ไสว
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
2 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
3 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พระจันทร์ เกิดกล้า
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
4 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย กิติวัฒน์ ปิ่นหอม
1.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
5 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง เกศสุดา ประพงษ์
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พัฒนพงศ์ เมาลี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
7 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ปรวิศ บุญเฟรือง
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิรินดา วงศ์พฤกษารัตน์
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม