#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
2.เด็กชาย ธนากร บุญเฟรือง
1.นาง ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ุ่รุ่งตะวัน บุญเฟรือง
2.เด็กชาย เมธัส สีดาชาติ
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
3 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ฆัฏนา นรภาร
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ ไสว
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
4 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
2.เด็กชาย วรินทร สีดาชาติ
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
5 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ปณิธาน พรหมประดิษฐ์
2.เด็กชาย คมกริช แก้วพิลา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นาย สมุห์ สาคร
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วรวุฒิ จันหอม
2.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
7 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิกุล
1.นาง ลำเพย ไ
2.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
8 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วรากรณ์ กุยรัมย์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุดวิลัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม