#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วาสนา ไชยทอง
2.เด็กหญิง ชัญญานุช สกุลรัง
3.เด็กหญิง ประภัสสร อุปสุข
1.นางสาว พัทญา ทองลือ
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
2.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
3 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วิเชียรดี
3.เด็กชาย อดิศร แซงราชา
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม