#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงทอง
3.เด็กหญิง สิริลักษ์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย สุปวีร์ ดาวจันทร์
5.เด็กหญิง สุภานัน มีวงษ์
1.นางสาว สมพร คำลอย
2.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
2 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย กนาง ระงับภัย
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
4.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
3 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุนิสา รสชุ่ม
2.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ ดอนวิรัตน์
3.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
4.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
5.เด็กชาย ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม