#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง กิตติ์พิมล จันดา
2.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ลาภบุญ
1.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
2.นางสาว ณัฐรุจา สมนึก
2 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ปณิธาน บัวลา
2.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นาย สัตยรักษ์ เทศกูล
3 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ศราวิน ฐิติพุฒิกร
2.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
1.นางสาว สมพร คำลอย
2.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
4 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ปรียานุช ขยันวงษ์
2.เด็กชาย ชัยเจริญ สิงหชาติ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
5 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ชัยณุวัตร ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชาลิสา นันทสิงห์
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ทวีชัย สุขสังข์
2.เด็กหญิง จิราพัชร วงศ์ชัย
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นางสาว เกศริน จอมคำ
7 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กวิน ชินวงศ์
2.เด็กหญิง ศิริวิมล น้ำกรอง
1.นางสาว อภิญญา นิกรณ์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
8 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
2.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
9 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง พิยาดา ส่งเสริม
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใจหาญ
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
2.นาง ปารียา แก้วธรรม
10 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศักดิธัช อนันต์
2.เด็กหญิง กัญญาภัค บุรมศรี
1.นาย กิตติพงษ์ ทัดประไพร
2.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
11 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ เจ๊กตี๋
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
12 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วิวรรธน์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สายพันธ์
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
2.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
13 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา อินธิเดช
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
14 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เทพประทาน หนองม่วง
2.เด็กหญิง จันทร์ณภัทร ในทอง
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นาย ชัยนัตร ไชยสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม