#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธนาดล ดวงทิพย์
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
4 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย บารมี อ่อนเนียม
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ปภัสรา ศรีโวหะ
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
6 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง ลำเพย ไชยสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม