#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ปกรณ์ชัย แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญครอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย วีระพล เนียมจันทร์
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสดา
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
5 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย เตชิด ชัยมัง
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
6 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ไพลิน แก้วมา
1.นางสาว สิริยากร อันทะนิล
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุทธิดา นพพันธ์
1.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
8 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย บวรศักดิ์ ชูชาติ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
9 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ออมทรัพย์ พิมมาศ
1.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
10 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ปาริตา อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
11 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ศรีมาลา
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พัชริดา สมคณะ
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
13 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ธนโชติ วิรุณพันธ์
1.นางสาว ลำเพย ไชยสาร
14 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ชัยวัตร โททรัพย์
1.นาย สมุห์ สาคร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม