#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ เทศกูล
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ เพียรนอก
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
3 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ฐิติ บุญศรี
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศุภณัฐ นิลทอง
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ จิราวัฒน์ธน
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
7 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ เชื้อหอม
1.นางสาว สิริยากร อันทะนิล
8 โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ขุนอ่อน
1.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
9 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริภัทร สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
10 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ชินวัตร พันธ์เล่ห์
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ชลธิชา ยิ่งถาวร
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
12 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ ดอนวิรัตน์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม