#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน เอี่ยมวิลัย
2.เด็กหญิง มัสฑิฌา ฮมภาราช
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว ศิริรัตน์ พานจันทร์
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วีรดา ใหทอง
2.เด็กหญิง กัญญพัชร วรรณทอง
1.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
2.นางสาว เกศริน จอมคำ
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชาลิสา ดงอุทิศ
2.เด็กหญิง ฐิติกรณ์ โสนะชัย
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
4 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรรณิดา โพธิ์มูล
2.เด็กชาย อนัตชัย ใจมล
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
5 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ดารินทร์ อินทร์งาม
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วิลา
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม