1. ภาษาไทย
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0007. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
2 0008. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
3 0030. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
4 0031. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
5 0032. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6 0036. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0037. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
8 0038. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
9 0046. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
10 0047. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11 0759. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
12 0760. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
13 0761. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
14 0762. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
15 0763. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
16 0764. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
17 0787. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
18 0788. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
19 0823. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
2. คณิตศาสตร์
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0122. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
2 0123. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
3 0124. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0129. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
5 0130. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0132. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
7 0133. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
8 0134. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
9 0772. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
10 0773. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11 0774. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
12 0775. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
13 0789. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
14 0790. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15 0791. การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
16 0792. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
17 0820. การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
18 0821. การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
19 0822. การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3. วิทยาศาสตร์
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0085. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
2 0086. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
3 0090. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
4 0091. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0093. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
6 0094. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0095. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0096. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
9 0099. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10 0100. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11 0181. การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
12 0184. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
13 0190. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0766. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
15 0770. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0014. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
2 0141. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
3 0142. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
4 0143. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0144. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0145. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
7 0146. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0147. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0149. การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10 0152. การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11 0154. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
12 0155. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
13 0156. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0164. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
15 0165. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
16 0166. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
17 0169. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
18 0768. การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0738. การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
2 0739. การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0740. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
4 0741. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0816. การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0817. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0818. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0819. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0262. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
2 0263. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
3 0265. การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
4 0268. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
5 0269. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
6 0271. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
7 0300. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0307. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
9 0308. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
10 0309. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0310. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
12 0311. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
13 0312. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
14 0313. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15 0721. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
7. ศิลปะ-ดนตรี
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0314. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0315. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
3 0316. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0317. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0323. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6 0324. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0325. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0326. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
9 0327. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10 0328. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11 0329. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12 0330. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
13 0331. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0332. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
15 0333. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
16 0334. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
17 0335. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
18 0336. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
19 0337. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
20 0338. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
21 0339. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
22 0341. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
23 0343. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
24 0345. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
25 0347. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
26 0348. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
27 0352. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
28 0353. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
29 0369. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
30 0370. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
31 0371. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
32 0372. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
33 0373. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
34 0374. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
35 0375. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
36 0601. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
37 0602. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
38 0603. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
39 0604. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
40 0605. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
41 0643. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
42 0731. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
43 0732. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
44 0736. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
45 0737. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
46 0753. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
47 0781. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
48 0782. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
49 0783. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
50 0784. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
51 0793. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0376. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
2 0377. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
3 0378. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0379. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0395. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0396. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0398. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0399. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0400. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0404. การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
9. ภาษาต่างประเทศ
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0794. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
2 0795. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
3 0796. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0800. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
5 0801. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0802. การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
7 0803. การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0810. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
9 0811. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
10 0812. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11 0813. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12 0814. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
13 0815. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0010. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
2 0051. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
3 0062. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0070. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0071. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6 0102. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
7 0103. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0708. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0709. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0776. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11. คอมพิวเตอร์
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0002. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
2 0005. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
3 0011. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0016. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
5 0017. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6 0020. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
7 0021. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
8 0024. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
9 0025. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10 0028. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
11 0029. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12 0044. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12. หุ่นยนต์
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0243. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0247. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0250. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0251. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0755. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6 0756. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0757. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0758. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
13. การงานอาชีพ
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0001. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
2 0003. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
3 0004. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0006. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0012. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
6 0013. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0018. การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0019. การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
9 0022. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
10 0023. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0026. การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12 0027. การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
13 0034. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0048. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
15 0050. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
16 0067. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
17 0068. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
18 0734. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
14. ปฐมวัย
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0702. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
2 0703. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
15. เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0074. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
2 0075. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0079. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0080. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
5 0081. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0084. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
7 0097. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0098. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0101. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10 0104. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
11 0105. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12 0108. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
13 0109. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
14 0704. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15 0705. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
16 0748. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
17 0749. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
16. เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0127. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
2 0128. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0135. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
17. เรียนรวม - ศิลปะ
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0233. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0234. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
3 0236. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
4 0237. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0239. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6 0240. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0241. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
8 0242. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0248. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10 0249. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11 0274. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
12 0275. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
13 0276. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
14 0277. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
15 0280. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
16 0281. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
17 0282. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
18 0283. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
19 0284. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
20 0285. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
21 0287. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
18. เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0160. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
2 0162. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
3 0167. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0171. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0175. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6 0177. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
7 0182. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0185. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
9 0195. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10 0197. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
11 0208. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12 0209. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
13 0213. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 2
14 0226. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
15 0231. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 3
16 0750. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
17 0751. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
18 0752. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
19. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0650. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
2 0651. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
3 0652. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
4 0653. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0654. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
6 0655. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
7 0656. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
8 0657. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
9 0658. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
10 0659. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 2 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม