1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1 นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางปัญญาทิพย์ สุขพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวรวมกิจ ตาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1 นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางปัญญาทิพย์ สุขพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวรวมกิจ ตาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางมาลัย ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นางสาวสุภาพร จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางสุติมา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางมาลัย ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นางสาวสุภาพร จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางสุติมา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางจินตนา บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นางสาวมณีรัตน์ พิมมาศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
4 นางสาวธนพร พิลัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
5 นายอดุลย์สิริ นรภาร ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นางสาวดวงใจ ภตะศิลา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางณัฐวดี ผิวโชติ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
3 นางวนิดา ไชยะเดชะ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
4 นางฐิติกานต์ ศรีดา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางสมบูรณ์ บุตกร ครูโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางวัลลภา โกฏยี่ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
3 นางจิราภรณ์ ขันสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
4 นางสาวสุกัญญา พงษ์วัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นางโยทะกา รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นางปัทมาภรณ์ บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
3 นางเยาวภา เดชบุญ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางสุนีย์ กมลมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายสุพรรณ เลิศมนเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1 นางกิตติกานต์ จิตสง่า ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นางโกสุม รีเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
3 นายสำเนียง ทองแย้ม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นายอำนวย พรมชัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางจิรายุ บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางยุวดี วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางสาวอรฤทัย ไชยชนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
17 0787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1 นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นายธนาสันต์ จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นางมาริสา นรสาร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
18 0788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
19 0823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1 นางรัตนา วะรงค์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นางสาววรรณรา พงษ์สิน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางสาวศิรินทรา ราชธานี ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายรัตนพงศ์ ชูผล ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธาน
2 นายสุนทร ทองนวล ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
3 นางกษมนวรรณ การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นายชนสิษฎ์ ไชยสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายรัตนพงศ์ ชูผล ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธาน
2 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นายสุนทร ทองนวล ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางกษมนวรรณ การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายไชยสิษฎ์ ไชยสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นางเรวดี ลาภบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
3 นางสาวพัชริดา นิลสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวสุจิตรา คมศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นางชวนคิด ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสาวภัทรกิจ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางมัสลิน แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นายลำปาง ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นางสาวสิริกานต์ กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นายดำรงค์ศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการและเลขานุการ
14 0790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
15 0791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1 นายธนภัทร อันชัยศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาววราภรณ์ สุดาชาติ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
3 นางสาวกรวิมล บุญศรัทธา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
16 0792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
17 0820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1 นางสิริมานล์ สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางสาวเกวลี ไชยสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
3 นายประโยชน์ ดวงพล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
18 0821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1 นางสิริมานล์ สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางสาวเกวลี ไชยสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
3 นายประโยชน์ ดวงพล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
19 0822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นาย้เดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นางกาญจนา จันดี ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางสาวทัศนียา กมลมาลย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นางประเสริฐพร เจนประโคน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นายตะวัน จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นางสาวธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
3 นายพิศาลสิทธิ์ ทองคำ พนักงานราชการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการและเลขานุการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นายนลธวัช เนียมจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นายไกรวุฒิ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นายนลธวัช เนียมจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นายไกรวุฒิ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายธวัชชัย อินวัน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายจักรวรรดิ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
3 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นางดารณี วรโพด ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
5 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายณัฎฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นางดารณี วรโพด ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางกัญญา พิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางสาวกิรติกา บุตรสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางสาววรรณทอง พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวปวินันท์ ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา ประธาน
2 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
3 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางวิไลวรรณ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวปราณีต ทองปลูก ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นางเกศินี ศิริธรรมานันท์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางเกศินี ศิริธรรมานันท์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นางไพจิตร นครชัย ครูโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางวิชัย ใยขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
3 นายลำปาง ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5 0816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1 นายฉัตรชาย รินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) รองประธาน
6 0817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นายอัครชัย แก้วดี ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 พลฯถาวร ดับโศรก ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางทิวา พินิจรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 พลฯถาวร ดับโศรก ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นายอัครชัย แก้วดี ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 นางทิวา พินิจรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายประยนต์ บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวอวยพร พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
3 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางสาวประไพวรรณ วรรณทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายประยนต์ บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก รองประธาน
3 นางสาวประไพวรรณ วรรณทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวอวยพร พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายสวัสดิ์ เรืองมณี ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางประยงค์ ร่วมจิต ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางไพจิตร นครชัย ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นายสวัสดิ์ เรืองมณี ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางไพจิตร นครชัย ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
3 นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางประยงค์ ร่วมจิต ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นายธวัชชัย อินวัน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางเสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
5 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นายธวัชชัย อินวัน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
4 นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางชนัญชิดา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นางสิริกาญจน์ มณีสาร ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นางสาวโสรชา กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
3 นางสาวณัฐธิดา เรืองคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
4 นางปรางฉวี อินทนนท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
5 นางวิภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
2 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นางสิริกาญจน์ มณีสาร ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นางสาวโสรชา กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสาวณัฐธิดา เรืองคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
3 นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางปรางฉวี อินทนนท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
5 นางวิภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาววรรณภา สมสนิท ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
3 นางฉัตรวิไล ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาววรรณภา สมสนิท ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
3 นางฉัตรวิไล ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาวสุภวัลภ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางสาวโสภา ใจหวัง ครูโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางโสภา ใจหวัง ครูโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการ
3 นางสาวสุภวัลภ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
51 0793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1 นางฉัตรวิไล ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางสาวกาญจนพร อุ่นแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
2 0795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1 นางสาววนีภรณ์ สุขวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นายมีดี ศรีเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
3 0796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาววลัยพร เกษอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางสาวดาวนภา บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
5 0801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
6 0802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวเกตน์สิรี คูณชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการและเลขานุการ
7 0803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1 นายวิทยา วงค์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
2 นางสาวอรทัย บุญทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
3 นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
9 0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
10 0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก รองประธาน
2 สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1 นางสาวสุพรรษา เดชมงคล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายชวลิต แก้วกัณหา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นายปฐมพงศ์ บุญน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นางเพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นางวรัญญา แดนกาไสย ครูโรงเรียนบ้านกระเบา ประธาน
2 นางสาวสุภาวดี ชูผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นายจักรกริช บุญลี ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1 นายชัยศักดิ์ นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นายคำพงษ์ แทนหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางละออง บุญมาก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายเชี่ยชาญ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด ประธาน
2 นางสาวพิมพพ์พิศา ยอดสิงห์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางปณิดา ทันนา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3 0250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
8 0019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางสาวสุริย์ณิภา บุญเชิญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11 0026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางปาริยา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางลาวัลย์ มิ่งเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว รองประธาน
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางสาวลินดา มะลิหอม ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
5 นางสาวชุตินัชชา ขจรวุฒิวรเดช ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางสมเพียร วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางเพ็ญศรี นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางสาววนิดา นวมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 นางสาววิไล จันทร์เปรียง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางมาริสา นรสาร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางเสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3 นางมาลัย ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางเยาวภา เดชบุญ ครูโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นางสาวมณีรัตน์ พิมมาศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
3 นางปรางฉวี อินทนนท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการและเลขานุการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางรุ่งราวรรณ ศรีชาดา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาวปภานัน อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 นางสาวสุดารัตน์ คัมภิรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
3 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 พลฯถาวร ดับโศรก ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางณัชชา นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสาวโสรชา กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายเสริญ บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธาน
2 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นายจักรวรรดิ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
5 นางสาวอรฤทัย ไชยชนะ ครูโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการและเลขานุการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายเสริญ บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธาน
2 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นายจักรวรรดิ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
5 นางสาวอรฤทัย ไชยชนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการและเลขานุการ
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นางปณิดา ทันนา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางวรัญญา แดนกาไสย ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางยุพิน สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นายลำปาง ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นางประยงค์ ร่วมจิตร ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการและเลขานุการ
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม