#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
80.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชญา บุญทร
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง พรรณิภา มณฑาทิพย์
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรัญฉญา บุญตา
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วิไลพร วงศ์บาตร
2.เด็กหญิง สุนิสา ศรีพันธ์
3.เด็กหญิง วิจรรญา ปิ่นแก้ว
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นางสาว วรรณภา สมสนิท
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อินทิมา แก้วไสย์
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย วรพล พลูงาม
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง รวิปรียา วรรณสุข
1.นาง รัชนีกร วรรณทะเสน
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วิไลพร วงศ์บาตร
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ วิจาร์ณรงค์
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย วรวิช สิงห์เทพ
2.เด็กหญิง ผกามาศ ดวงแก้ว
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
2.นางสาว วรรณภา สมสนิท
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย นันทวัล คมศรี
2.เด็กชาย อภิรักษ์ โทชัย
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นาย สมุห์ สาคร
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ปณิธาน พรหมประดิษฐ์
2.เด็กชาย คมกริช แก้วพิลา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นาย สมุห์ สาคร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ โททรัพย์
1.นาย สมุห์ สาคร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ชัยวัตร โททรัพย์
1.นาย สมุห์ สาคร
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ชินวัตร พันธ์เล่ห์
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรรณิดา โพธิ์มูล
2.เด็กชาย อนัตชัย ใจมล
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุนิสา ศรีพันธ์
2.เด็กหญิง สิริยากร ปานประชาติ
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย กิตติพงศ์ ปานประชาติ
2.เด็กชาย ธีรภัทร สุนทรมาตร
3.เด็กชาย ธนากร จำปา
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ธนกร คูณชัย
2.เด็กชาย ธนกร บาซอรี
3.เด็กชาย ภานุเดช แก้วปัญญา
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย บัญชา จันทร์ดา
1.นาย ประโยชน์ ดวงพล
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย กิตติภพ โทแก้ว
1.นาย ประโยชน์ ดวงพล
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ศรีวังพล
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุนิสา ศรีพันธ์
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
24 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ณีรนุช บุญตา
2.เด็กหญิง สุริวิมล บุญตา
3.เด็กชาย วชิรวิทย์ พูลงาม
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นาง เพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
64.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง บุญญิสา แถบหอม
2.เด็กหญิง ณัฐริกา ทำทรัพย์
3.เด็กชาย ธนพนช์ ศรีลาชัย
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นาง เพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชฌาชย์ ศรีวังพล
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
27 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ฐิติกานต์ พงษ์วัน
2.เด็กหญิง อาริษา ศรีวิชา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นางสาว วรรณภา สมสนิท
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง เอื้อมพร โทแก้ว
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
29 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง กุลธิดา อุไรล้ำ
1.นาย ประโยชน์ ดวงพล
30 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุปรีชญา เชื้อหอม
2.เด็กหญิง กุศลิน สีสิงห์
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
2.นางสาว วรรณภา สมสนิท
31 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชฌาชย์ ศรีวังพล
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
32 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง กนกกาญจน์ ไชยสิงห์
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม