#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
81.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปรียานุช ไชยทอง
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เบญจพล ระดาพงษ์
2.เด็กชาย นพเก้า ดวงไชย
3.เด็กชาย ศุภชัย ประโลม
4.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ในกระโทก
5.เด็กชาย คณนันท์ บุญไทร
6.เด็กชาย นิธิทัช น้อยศรี
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
3.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง จรรยพร หิมวันต์
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชาลิสา ดงอุทิศ
2.เด็กชาย ธนกฤต ตรีแก้ว
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิลา ทินรัมย์
2.เด็กชาย วัชรพล แทนคำ
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อเนกวรรณ บุญเสริม
2.เด็กชาย ญาณวุฒิ จันทร์หงษา
3.เด็กชาย พิชาภพ นิลเพ็ชร
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว อภิญญา นิกรณ์
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญปิยภัทรสร
2.เด็กหญิง กฤษณะสุวรรณ นิลเพชร
3.เด็กชาย รพีพัทร บุญเหลือ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว จิราภรณ์ วงค์พิทักษ์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤตภาส บุญโกฎิ์
2.เด็กหญิง บุษย์พรรณ แสงมงกฎ
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เบญจา เลารุจิราสกุล
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วิภาดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี มาศศรี
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ศรีสวรรค์
3.เด็กหญิง พิพ์วิภา สร้อยทอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
2.เด็กชาย จีรวัฒน์ โพธิ์ทอง
3.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สงพิมพ์
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วจันทร์
6.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ชนานันท์ นวลแย้ม
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ โคตภักดี
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
16 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กัญญานี น้ำนวล
3.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
17 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
18 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พงศธร น้ำกรอง
1.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
19 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ปิใจคำ
1.นางสาว เด่นดวง ธรรมทวี
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤษกร น้ำนวล
2.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
3.เด็กชาย ภูมิภัทร ราภรณ์พิจิตร
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
21 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนัช จันทร์จำเริญ
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร สอดศรี
3.เด็กชาย กิตติโชค น้ำกรอง
1.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
2.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กวิสรา ดอกบัว
2.เด็กหญิง ธัญญพรรษ ค้ำใบ
3.เด็กหญิง นิศามน แสงสุวรรณ
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชลิดา สมจันทร์
2.เด็กหญิง สุนิสา ประหม่า
3.เด็กหญิง แก้วมณี จันร์หงษา
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ เทียมทัน
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธเนศ น้ำนวล
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนาตย์ เมืองกลม
2.เด็กชาย วิชชากร วงค์กลาง
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ณัฐวราพร โคตภักดี
1.นาง จารุนันท์ ชูอาวุธ
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิติมา วงค์รักษา
1.นาง พิสมัย นันทร
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สหชาติ โชคชัย
2.เด็กหญิง จารุวรรณ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว อภิญญา นิกรณ์
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กวิน ชินวงศ์
2.เด็กหญิง ศิริวิมล น้ำกรอง
1.นางสาว อภิญญา นิกรณ์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ปรัชญา สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
2.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
3.เด็กหญิง กรพิน หอมหวาน
4.เด็กหญิง จามจุรี จันทิมา
5.เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ฑิฆัมพร โชคชัย
7.เด็กหญิง ภัทรวดี วิยะ
8.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
9.เด็กหญิง ภัทรวีย์ กันยา
10.เด็กหญิง สุดารัตน์ แมนสืบชาติ
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
3.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
38 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ทวีศีลป์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
39 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อุ่นแก้ว
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสดา
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศุภณัฐ นิลทอง
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี แก้วกัณหา
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
46 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ดุสิต นิลพัฒน์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุนิดา จั่นหมาก
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชาลิสา ดงอุทิศ
2.เด็กหญิง ฐิติกรณ์ โสนะชัย
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง รตนภร ศรีหาวงษ์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา แซ่อึ้ง
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง รัตมนี น้ำกรอง
2.เด็กหญิง ธัญญา ไวยศิลป์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองคำบุตร
2.เด็กชาย ธีรเทพ ไชยทอง
3.เด็กหญิง ชลธิชา ทองศรี
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พุฒินันท์ สมนึก
2.เด็กชาย นพอนันต์ น้ำกรอง
3.เด็กชาย อดิเทพ วัตรโศก
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไทยสิทธิ์
2.เด็กชาย วาที ทัพรัตน์
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำประสงค์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
55 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธีระเดช ไชยทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
56 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร พานจันทร์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
57 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย รชต ตาลวิลาศ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
58 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
59 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เทียมจิตร
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
60 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เบญญาภา น้ำนวล
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
61 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย คเชนทร์ สรรพสุข
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
3.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
4.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
5.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
6.เด็กหญิง นุชนาฏ หวังผล
7.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
8.เด็กหญิง กันติชา สารพงศ์
9.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุน
10.เด็กหญิง พัชริดา เนียมพันธ์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาย ลำพอง วรรณทอง
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
4.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
2.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
3.เด็กหญิง จิราภา เนื่องพา
4.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
5.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
6.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
7.เด็กหญิง ศิริรัตน์ รุ่งคำ
8.เด็กหญิง พัขริดา จะโนรัตน์
9.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เทียมจิตร
10.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
11.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
12.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
13.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
14.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
15.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ วังคะฮาต
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาย ลำพอง วรรณทอง
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
4.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
5.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
64 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณรัฐกรณ์ แสงมงกฎ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญสุวรรณ
3.เด็กหญิง สาธิตา ศรีวงค์
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
65 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ นิลทอง
2.เด็กหญิง ญานิภา เหิมมา
3.เด็กหญิง สิรินทรา โสดแก้ว
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
66 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ กุลบุตร
1.นางสาว เกษรา สัญญา
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์
2.เด็กหญิง ศวิตา คูณภาค
3.เด็กหญิง จารีย์ อาจภักดี
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
2.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
3.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พลรบ ทองขาว
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปริศนา วงค์ครรณ์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
72 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จาราพร สติปัญ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
73 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วงศกร พานจันทร์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
74 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
2.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
3.เด็กหญิง ธนิสร สีโสดา
4.เด็กหญิง นิตยา พรมน้ำ
5.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
6.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
7.เด็กหญิง วันวิสา ท่อนทองแดง
8.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
9.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
10.เด็กหญิง วิไลวรรณ สมนึก
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
2.นาง สิรินานล์ สอดแก้ว
3.นาย สุพิน สอดแก้ว
75 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์
2.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
76 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุฐิตา ศรีวงค์
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
77 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
78 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ถึงแสง
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
79 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กมลฉัตร แถบหอม
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
80 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วนิดา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ชลธิชา ทันธิมา
3.เด็กหญิง วัลยา ทองแพรว
4.เด็กหญิง นิศามณี แสงสุวรรณ
5.เด็กหญิง ชลธิชา โหจันทร์
6.เด็กหญิง อทิตยา แซ่คู
7.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เขจรเนตร
8.เด็กหญิง กชกร บุญเรืองศรี
9.เด็กหญิง ณัฐวรา บุญยง
10.เด็กหญิง จันทกานต์ อิ่มสมบัติ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
82 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
2.เด็กหญิง วริศรา นิลภา
3.เด็กชาย จีรวัฒน์ โพธิ์ทอง
1.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
2.นางสาว กาญจนา นาคยอง
83 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศศิชา คูณภาค
2.เด็กหญิง ฐิญาดา แพงศรี
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
84 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีวงค์
2.เด็กชาย ธัชศกรณ์ ศรีมันตะ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิวกร เนียมพันธ์
2.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ศรีวงษ์
1.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
2.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พัฒนพงศ์ เมาลี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
88 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ นาคคำ
1.นางสาว กัญพัชร์ ค้ำใบ
89 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลีลาวดี นพพันธ์
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
90 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
91 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชลธิชา เงินมา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
92 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลักษมี ศรีมงคล
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ คำใส
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กัญพัชร์ ค้ำใบ
93 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
2.เด็กหญิง อทิตยา ดงอุทิศ
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
94 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สุรสิห์ คำใสย์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ชนสรณ์ แสนเรียน
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
97 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปลื้มปรีดา ดีโสม
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม