#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทิรอดรัมย์
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขพันธ์
3.เด็กชาย ธนธรณ์ บุญเฟรือง
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นาย สมหมาย พาบุตร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
3.เด็กชาย วีรชน ริพิมพ์
1.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ปิยาอร พลชัย
2.เด็กหญิง ฉัตรชนก จันทร์เพ็ง
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นางสาว โสภา ใจหวัง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง พรไพลิน แสงทอง
1.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง อรยา สืบสินธ์
1.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทิรอดรัมย์
2.เด็กชาย ธนธรณ์ บุญเฟรือง
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขพันธ์
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นางสาว โสภา ใจหวัง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วรากร บุญสิน
2.เด็กชาย สุวรรณ ชารี
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วรากรณ์ กุยรัมย์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุดวิลัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุขพันธ์
2.เด็กชาย วรากรณ์ กุยรัมย์
3.เด็กชาย สุวรรณ ชารี
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทิรอดรัมย์
3.เด็กชาย วุฒิชัย เอี่ยมอ่ำ
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
13 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วุฒิชัย เอี่ยมอ่ำ
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
14 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย สุวรรณ ชารี
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ประภัสสร ระเมาะอา
2.เด็กหญิง อภิสรา ศรีวัย
3.เด็กชาย ธีรเดช สุดวิลัย
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง เหมรัตน์ สุดวิลัย
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา อันทะนิล
3.เด็กหญิง รัชนีกร ผิวดำ
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ปิยาอร พลชัย
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ภิมลวรรณ ศรีวัย
2.เด็กหญิง ฐิติพร สุขตะ
3.เด็กหญิง ทิพธ์เกสร ผิวดำ
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง อัยริน จันทร์เพ็ง
2.เด็กหญิง ดุษณียา ทองอินทร์
3.เด็กหญิง ทิพธ์เกสร ผิวดำ
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วรากร บุญสิน
2.เด็กชาย วันชัย อินตะนัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม