#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ณัฐญาดา เงาะเศษ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ศรีมาลา
3.เด็กชาย กฤจานุพงษ์ พูลไทย
4.เด็กชาย จิรนนท์ แสงทอง
5.เด็กชาย อลงกรณ์ หนูทิพย์
6.เด็กชาย สิปปกรณ์ วรรณสิทธิ์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
2.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
3.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ณัฐญาดา เงาะเศษ
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
69.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา นะถา
2.เด็กหญิง พนิดา บุญปั๋น
3.เด็กหญิง สุริวิภา บัวใหญ่
4.เด็กหญิง ณัฐญาดา เงาะเศษ
5.เด็กหญิง นวพร พาประจง
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
2.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
3.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
4.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
5.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ศศิลดา วรรณแสง
2.เด็กชาย วีระพงศ์ บุญสละ
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ศรีมาลา
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ธีรภัทร บัวสร
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ บุญชิด
3.เด็กหญิง นวพร พาประจง
1.นาง รัตนา วะรงค์
2.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย นำชัย ชอบดี
2.เด็กชาย รัชชานนท์ วิสาพล
3.เด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ บัวพันธ์
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย กฤษฏา จันทร์จิตร
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วิชญาพร คำโกน
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงศ์
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
2.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงศ์
3.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงศ์
4.เด็กหญิง ภทรพรรณ ถาสกุล
5.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
6.เด็กหญิง มัชฌิมา ทับทอง
7.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
8.เด็กหญิง กันญากร ถุงจันทร์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง มัชฌิมา ทับทอง
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
19 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง ภทรพรรณ ถาสกุล
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
20 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย กฤจาณุพงษ์ พูลไทย
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม