#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ระพีพรรณ ตำหนิชาติ
1.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ พ่อครวงษ์
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วิเชียรดี
3.เด็กชาย อดิศร แซงราชา
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
4 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
2.เด็กหญิง ทักขิณา มะปรางค์
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
56.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย อัครัช ลมเชย
1.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย สิทธิพงศ์ ใจกล้า
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง นันทิชา มะปราง
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ เล็งสุวรณ
3.เด็กชาย พิพัฒน์ ดวงพล
4.เด็กหญิง สุพิชฌา มะปราง
5.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาตย์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย กนาง ระงับภัย
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
4.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ชูเชื้อ
2.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาศ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย อัครชัย ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย จันทร์ทอง แทนคำ
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
2.เด็กชาย วรินทร สีดาชาติ
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย บวรศักดิ์ ชูชาติ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ดารินทร์ อินทร์งาม
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วิลา
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง จุฬลำภา นพเก้า
2.เด็กหญิง สิริกัญรัตน์ ชูคำ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ แก้วกัณหา
2.เด็กชาย ธีภพ แผ่นทำลา
3.เด็กชาย ธิเดช บุญเทพ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
16 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง อุรัษญา จำนงค์
3.เด็กหญิง กรรณิกา ใจกล้า
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
17 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย สิทธิพงศ์ ใจกล้า
2.เด็กชาย วีรภัทร เรืองแสน
3.เด็กชาย อธิชนม์ ชนะผล
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
18 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม