#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย อภิชาติ รุ่งคำ
2.เด็กชาย พงษ์เทพ สุณาวงค์
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง พลอยชนก พานจันทร์
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว บุญเฟรือง
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บัวผัน
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย มีดี ศรีเลิศ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
2.เด็กหญิง ณัฎฐนิชา หนูเสริม
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย อัครา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว กรติกา มูลคำ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา อินธิเดช
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วิรัตน์ ประมูลชาติ
1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง พิมพิกา อินธิเดช
1.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง พิมพิกา อินธิเดช
1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
65.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชญา บุญเฟรือง
2.เด็กชาย วิษณุ ประสงค์เสียง
3.เด็กหญิง กมลชนก พานจันทร์
1.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
2.นาง วิชัย ใยขันธ์
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
2.เด็กหญิง ณัฎฐนิชา หนูเสริม
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นาย มีดี ศรีเลิศ
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นางสาว กรติกา มูลคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม