#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พรชิตา มุ่งมาตร
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
2.เด็กหญิง ภัทราพร บัญชา
3.เด็กหญิง เสาวลักษ์ นวลป้อง
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมนึก
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สุชานันท์ คำภา
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ศิรประภา พงษ์วัน
2.เด็กชาย ภัทรพล ใจซื่อ
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
3.เด็กหญิง จิตอาภา วิลา
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
2.นาย นพดล หรรษา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
66.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทัศน์เทพ เรืองคำ
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง จิตอาภา วิลา
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิรินญา สุนทร
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณิชาภา แย้มจันฉาย
2.เด็กหญิง กมลชนก นิลดำ
3.เด็กหญิง จันทกานต์ มณีวรรณ
4.เด็กหญิง ชลดา เมาลี
5.เด็กหญิง ณัฐชยา มณฑาทิพย์
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
2.นางสาว ละออง บุญมาก
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย อนัตพงษ์ บุญยงค์
2.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
3.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วิริยะ นนทศรี
2.เด็กชาย อนัตพงษ์ บุญยงค์
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
2.นาย นพดล หรรษา
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วรวุฒิ จันหอม
2.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย จักรกฤช พรหมแก้ว
2.เด็กชาย ธนกฤต คำหมาย
3.เด็กชาย วรวุฒิ จันหอม
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
2.นางสาว ละออง บุญมาก
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
2.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นางสาว ละออง บุญมาก
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ประภัสสร พงษ์วัน
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ปภัสรา ศรีโวหะ
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พัชริดา สมคณะ
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
71.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ชลธิชา ยิ่งถาวร
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พอเพียง บุญมาก
2.เด็กชาย สิทธิชัย ทัดมาลา
3.เด็กชาย นภัทร บุญทัน
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
2.นาง วนิดา คำนึก
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วัชรากร ธิวัน
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ นามไพร
3.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
2.นาง วนิดา คำนึก
25 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ชลวิทย์ ตะวังทัน
2.เด็กชาย กรวิทย์ ศิริกุล
3.เด็กชาย ธัญชนน จันทร์เที่ยง
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
26 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ปุณยาพร บุญลัย
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญดี
3.เด็กหญิง ทักษิอร พวงมะลิ
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นางสาว ละออง บุญมาก
27 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิรินญา สุนทร
2.เด็กหญิง มีนา ปันปิน
1.นาย นพดล หรรษา
28 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สุพพัตรา ศรีหนองห้าง
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ บัญชา
2.เด็กชาย ณภัทร บุญทัน
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิรินดา วงศ์พฤกษารัตน์
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง มีนา ปันปิน
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม