#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
80.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชญา บุญทร
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย นันทวัล คมศรี
2.เด็กชาย อภิรักษ์ โทชัย
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นาย สมุห์ สาคร
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ปณิธาน พรหมประดิษฐ์
2.เด็กชาย คมกริช แก้วพิลา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นาย สมุห์ สาคร
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรรณิดา โพธิ์มูล
2.เด็กชาย อนัตชัย ใจมล
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุนิสา ศรีพันธ์
2.เด็กหญิง สิริยากร ปานประชาติ
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ศรีวังพล
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ณีรนุช บุญตา
2.เด็กหญิง สุริวิมล บุญตา
3.เด็กชาย วชิรวิทย์ พูลงาม
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นาง เพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชฌาชย์ ศรีวังพล
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุปรีชญา เชื้อหอม
2.เด็กหญิง กุศลิน สีสิงห์
1.นางสาว โสรชา กองแก้ว
2.นางสาว วรรณภา สมสนิท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม