#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
66.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง นิศาชล เงินนา
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง พิมณภา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ สะอาด
3.เด็กหญิง ศริณญา สมทอง
1.นาย วีระพงษ์ คำแดง
2.นางสาว กาญจนพร อุ่นแก้ว
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ณัฐวรรธน์ รุ่งคำ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย วรภัทร เกิดกล้า
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ชนะศักดิ์ บุญเฟรือง
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
62.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง มนทิราวรรณ บุญเฟรือง
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
7 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
68.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ มูลดับ
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม