#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ แถวประโคน
2.เด็กชาย ทรงพล วงค์อร่าม
1.นางสาว รักษิณา นันทสิงห์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง กวินทรา เกิดกล้า
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง วนิดา บุญมาศ
2.เด็กชาย ศุภสิน แก้วธรรม
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน เอี่ยมวิลัย
2.เด็กหญิง มัสฑิฌา ฮมภาราช
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว ศิริรัตน์ พานจันทร์
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา สุนันสา
2.เด็กหญิง นิลาวดี พานจันทร์
3.เด็กหญิง กวิตา พรมพล
1.นางสาว วรรณทอง พานจันทร์
2.นางสาว ศิริรัตน์ พานจันทร์
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อริสา บุญเฟรือง
1.นาย วีระพงษ์ คำแดง
7 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง กนกขวัญ เสาไธสง
1.นาย วีระพงษ์ คำแดง
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ชิดชนก สารพล
1.นาย วีระพงษ์ คำแดง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม