#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ชนัญดา ดวงจิตร
2.เด็กหญิง สุชานาถ พลเยี่ยม
3.เด็กหญิง จันทพร ุถุงจันทร์
4.เด็กหญิง ภชกร ประสงค์
5.เด็กหญิง ขวัญจิรา ดวงพล
6.เด็กหญิง ธัญพิชชา ตาเกลี้ยง
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
2.นาย ถาวร ดับโศรก
3.นาย สวัสดิ์ เรืองมณี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ณัฎฐากร แก้วดี
2.เด็กหญิง วราภรณ์ วรรณทวี
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นางสาว สุภาวดี ชูผล
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง บุญญดา มุ่งหมาย
1.นาง พิสมัย ศรีโสด
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐยาน์ ดวงแก้ว
1.นาง กมล ชูกลิ่น
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ธนพล แสงสนธิ
2.เด็กหญิง วรรณิภา ศิริอนันท์
3.เด็กหญิง กวินธิดา อัฐแป
1.นาง วรกันยา แก้วกลม
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง อณุธิดา ดวงมณี
1.นาง กมล ชูกลิ่น
7 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง สริตา สมนึก
1.นาง กมล ชูกลิ่น
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ยอดดวงใจ
2.เด็กหญิง สุนิสา มุ่งหมาย
3.เด็กหญิง สิริตา มุ่งหมาย
1.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
2.นางสาว สุภาวดี บุญลี
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง สโรชา แถบหอม
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ภูรีณัฏฐ์ แทนคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พรรธิภา ขันคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
12 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย อานันท์ณกร หลักสุข
2.เด็กหญิง ธารารัตน์ ทงทะลาย
1.นาย กิตติพงษ์ ทัดประไพร
2.นางสาว สิร กลมพันธ์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐภัทรสร แทนคำ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ อรจันทร์
3.เด็กหญิง พนิดา เชื้อหอม
4.เด็กหญิง วรรณวิสา แถบชาติ
5.เด็กหญิง สุภาวดี แก้วลอย
1.นาย กิตติพงษ์ ทัดประไพร
2.นาง โยทะกา รักโสภา
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศักดิธัช อนันต์
2.เด็กหญิง กัญญาภัค บุรมศรี
1.นาย กิตติพงษ์ ทัดประไพร
2.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
15 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ภคพล จันทร์อุทัย
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ จิราวัฒน์ธน
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย บารมี อ่อนเนียม
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย เตชิด ชัยมัง
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ จิราวัฒน์ธน
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย อภิชาติ เดชบุญ
1.นาง กมล ชูกลิ่น
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย กุมภา ไชยชนะ
1.นาง กมล ชูกลิ่น
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย บริภัทร วงศ์เกียรติกำจร
1.นาย วสันต์ เทาศิริ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เจริญศรีเมือง
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สมนึก
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศรแก้ว
1.นาง กมล ชูกลิ่น
26 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทงทะลาย
2.เด็กชาย อภิชาติ กองบุญลือ
3.เด็กหญิง อโนมา ชนะพันธ์
1.นางสาว วิไล จันทร์เปรียง
2.นางสาว ประไพรวรรณ วรรณทอง
27 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ฤทธิเดช เทพพล
2.เด็กชาย ธนดล พิมพ์ทอง
3.เด็กหญิง ญานิกา เชื้อหอม
1.นาง ยุวดี วรรณทอง
2.นางสาว ชุตินัชชา ขจรวุฒิวรเดช
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย นรภัทร แทนคำ
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
29 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ทวีพัฒน์
1.นาง กมล ชูกลิ่น
30 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ศิริภ้สสร วงษ์ชัย
2.เด็กหญิง พิมพิศา คำเนตร
1.นาง กมล ชูกลิ่น
2.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง เกศสุดา ประพงษ์
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐยาน์ ดวงแก้ว
1.นางสาว วนีภรณ์ สุขวงศ์
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ฉัตรสุดา เจริญศรีเมือง
1.นางสาว วนีภรณ์ สุขวงศ์
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ญาณิสา ละมูล
2.เด็กหญิง กานต์ธิชา สุขสมบุตร
3.เด็กหญิง ศิรภัสสร วงษ์ชัย
4.เด็กหญิง นุชริญา แทนคำ
5.เด็กหญิง จิรภัทร์ พลคำ
6.เด็กหญิง ปวรรัตน์ โพธิ์ขาว
7.เด็กหญิง สุพรรษา โสดามุข
8.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ พิมพนอม
9.เด็กหญิง นันท์ธิดา แหวนวงศ์
10.เด็กหญิง พิมพิกา จ่าทัน
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ขวัญพร แทนคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ปาริตา ชูกลิ่น
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม