#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
2.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
3.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
4.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดเทียนธรรม
5.เด็กหญิง ชไมพร บุญวุฒิ
6.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
7.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
8.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
9.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
10.เด็กชาย ขวัญชัย ล่องหน
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
3.นาง ปุณยนุช ลึกลาภ
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรนิษฐา เสาแก่น
2.เด็กหญิง อัญชลี อายุวงศ์
3.เด็กหญิง พนธกร ศิลาชัย
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วรเมธ บุญเฟรือง
2.เด็กชาย กรณ์ดนัย ตาสี
3.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดเทียนธรรม
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
5 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย บุญพิทักษ์ สินศิริ
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ศรีภักดิ์
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
2.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย กิตติโชค สินศิริ
2.เด็กหญิง อภิญญา ยงปัญญา
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
2.นาย ธวัชชัย อินวัน
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วิวรรธน์ วรรณทอง
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สายพันธ์
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
2.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
2.เด็กชาย กฤตนัย ดีดศรี
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ปัญญาทิพย์ สุขพันธ์
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ศุภชัย วงค์ภักดี
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ภริดา อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สุภชา สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ปาริตา อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริภัทร สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อนุชา พันธ์นา
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ธีรภัทร โพธิสาร
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ศิรศักดิ์ ทิมะวงศ์
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดเทียนธรรม
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชไมพร บุญวุฒิ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย เกียงไกร วรรณทอง
2.เด็กชาย พงศ์ภัค อุ่นแก้ว
1.นาย อัครชัย แก้วดี
2.นาย กิตติกานต์ จิตสง่า
21 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง พรพิมล ระมินโท
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิทา
3.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
2.เด็กชาย ธเนศพล เสาแก่น
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาย ธวัชชัย อินวัน
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
2.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ปรวิศ บุญเฟรือง
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง นรกมล อุ่นแก้ว
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
27 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
2.เด็กชาย เกียงไกร วรรณทอง
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
2.นาง ณฐมน วรรณทองภูริช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม