#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วงศ์แสน
2.เด็กชาย วีรภัทร บุญวุฒิ
1.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
2.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ธนา สิงหชาติ
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สายพันธ์
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง พิญญา พิมมาส
2.เด็กชาย ธนกฤต วรรณทอง
1.นาย อัครชัย แก้วดี
2.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
5 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สัตย์ธรรม
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ไอยรดา บริบูรณ์
1.นาง ทัตชญา บุญวัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม