#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
80.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตา แสงแก้ว
1.นาย อดุลย์สิริ ินรภาร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เสาวภา จันทสน
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ อุปสุข
3.เด็กหญิง ปสุดา พุ่มพวง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว จรรยา กันยาพงศ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ชัยเจริญ สิงหชาติ
1.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
1.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ภูมินทร์ แผ่นทอง
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วิชาชัย ไชยนรา
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ดวงใจ
2.เด็กหญิง สิรินภา ชมภูน้อย
3.เด็กชาย นนทิยุธ ทโนแสน
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญทอง
5.เด็กหญิง วรัทยา สุพรรณ์
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นางสาว อารีรัตน์ ิพิมพร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
2.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
3.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
4.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
5.เด็กหญิง รัตนาวดี จ้ำหนองโพธิ์
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง วริศรา อุปสุข
2.เด็กชาย สิงห์สรศักดิ์ นรสิงห์
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วีระเทพ เทพมณี
2.เด็กชาย วสันต์ สายจันทร์
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ฆัฏนา นรภาร
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ ไสว
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ อุปสุข
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธนาดล ดวงทิพย์
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญครอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ฐิรวัตร บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง รัตนาวดี จ้ำหนองโพธิ์
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธนภัทร พุ่มพวง
2.เด็กชาย กรภักดิ์ แสนไชยวงศ์
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญครอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว วิยดา ฉันทไชย
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ชลนิภาพร เนยไชย
2.เด็กหญิง อภิชญา ศรีสม
3.เด็กหญิง เณรัญญา พิลาดี
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว จรรยา กันยาพงศ์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศศิธร นันทะเคน
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
23 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุปสุข
1.นางสาว อารีรัตน์ พิมพร
24 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ตุลพัฒน์ เพ็ญเสนาะ
2.เด็กชาย รชต ไสว
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย สมสกุล อุปสุข
2.เด็กชาย ปองเดช จันทร์ใด
3.เด็กชาย ณัฐพล พะวัง
4.เด็กชาย ธีรวัฒน์ พะวัง
5.เด็กชาย ทยากร มนตรีวงษ์
6.เด็กชาย เดชมงคล ไสว
7.เด็กชาย สิริมงคล นรสิงห์
8.เด็กชาย ดนุพร สุพงษ์
9.เด็กชาย เพชรรัตน์ สายจันทร์
10.เด็กชาย ขวัญชนก จูมสวัสดิ์
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
3.นางสาว อารีรัตน์ ิพิมพร
26 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แผ่นทอง
2.เด็กชาย ปุณนวิชญ์ เขม้นเขตการ
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง อารีรัตน์ ิพิมพร
27 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง กาญจนา บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
29 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นันชนันท์ สิงหชาติ
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แผ่นทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
31 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม