#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
71.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย กฤษดา พังไกร
1.นางสาว อารีรัตน์ ิพิมพร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ชิณวัตร สายจันทร์
2.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ลาคำ
1.นาย วรัญญา แดนกาไสย
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธีรภัทร ปักปิ่น
1.นางสาว อารีรัตน์ ิพิมพร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นัชนันท์ สิงหชาติ
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง วนิดา เกิดกล้า
2.เด็กหญิง ปรียาภัทร ขยันวงษ์
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ปรียานุช ขยันวงษ์
2.เด็กชาย ชัยเจริญ สิงหชาติ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ขวัญชนก จูมสวัสดิ์
1.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
8 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ทรงสิทธิ์ เก่งนมตรี
1.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง วนิดา เกิดกล้า
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สายจันทร์
2.เด็กชาย อชิตพล พันภูทอง
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม