#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ เทศกูล
2.เด็กชาย ธเนศ นางาม
3.เด็กชาย จตุพร นิวาส
4.เด็กชาย กันตพัฒน์ ธิวัน
5.เด็กหญิง ศุภนุช จันดา
6.เด็กหญิง นวรัตน์ สีดาชาติ
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ วรรณอุบล
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ มะปราง
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
4 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย สหศักดิ์ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง เนตรศรา มุ่งมาตย์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นวรัตน์ สีดาชาติ
2.เด็กชาย รวีโรจน์ มุ่งมาตย์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ไพลิน แก้วมา
1.นางสาว สิริยากร อันทะนิล
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ เชื้อหอม
1.นางสาว สิริยากร อันทะนิล
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย สุริยันต์ นามศรีโคตร
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย คำวุ่น
2.เด็กหญิง อรษา โกกะพันธ์
3.เด็กชาย ปภินวิช บริบูรณ์
1.นางสาว ดุษฎี เทศกูล
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย สุริยันต์ นามศรีโคตร
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง อรัญญา ลาสิทธิรัตน์
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม