#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นภาพร สมบัติดี
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ เจ๊กตี๋
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นงลักษณ์ คูณชัย
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ แสงศรี
1.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
75.50
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง กัญชพร บุญน้อย
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม