#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก พิมมาศ
3.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย วีระภาพ บุญมาก
2.เด็กชาย นิติภูมิ แสนปลื้ม
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นางสาว สุภาพร จำนงค์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย กฤษณ แสนปลื้ม
2.เด็กหญิง อนัญญา แก่นการ
3.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ณัฐชา อินทร์ทอง
2.เด็กหญิง สุชาดา นำภา
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นางสาว สุภาพร จำนงค์
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ เทียมจิตร
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พิมมาศ
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
7 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
90.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธันย์ชนก พิมมาศ
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง เกวลิน บุญมาก
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม