#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา บุญเหลือ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง เขมจิรา คูณผล
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วีณารัตน์ บุญเหลือ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย วีระพล เนียมจันทร์
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ขวัญเมือง
1.นาง ชนาพร ลาคำ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ พลคำ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม