#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง นลินี อินวันนา
3.เด็กหญิง วรัญญา สุภาพ
1.นางสาว ธนพร พิลัย
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย พงศธร กังสี่
1.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง อภิชญา คณาญาติ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ปิ่นทอง
3.เด็กหญิง กัญญารัตน ์ เจริญศรี
4.เด็กหญิง กนกวรรณ กงสี
5.เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ โพธิสาร
1.นาง กัญญา พิทยานันท์
2.นางสาว ธนพร พิลัย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง ฉัตรปวีย์ โพธิสาร
1.นางสาว ธนพร พิลัย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย ถนอมวงศ์ ซื่อสัตย์
2.เด็กชาย เตวิช มากสกุล
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
2.นางสาว ธนพร พิลัย
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง นันทิดา ไชยทอง
2.เด็กหญิง วรัญญา สุภาพ
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
2.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
7 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง อภิชญา คณาญาติ
2.เด็กชาย อภิชาติ ฤทธิศาสตร์
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
2.นาง กัญญา พิทยานันท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม