#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
81.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
2.เด็กชาย ปณิรภัทร ชูชาติ
3.เด็กหญิง สุภัสสร รสชุ่ม
4.เด็กหญิง ประภัสสร ทำทรัพย์
5.เด็กชาย ธนพนธ์ หาญวิชัย
6.เด็กหญิง ปิยะธิดา คำวงค์ษา
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
3.นางสาว รัชนี เสนาะนำ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
2.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
3.เด็กชาย ธันวา แถบหอม
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ ดอนวิรัตน์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย กฤษณะ ดีพร้อม
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
2.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิกุล
1.นาง ลำเพย ไ
2.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปุญญาวัฒน์ เสน่หา
2.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
3.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เทพประทาน หนองม่วง
2.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
3.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
2.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
2.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
3.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
4.เด็กชาย ธันวา แถบหอม
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิกุล
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ธนพนธ์ หาญวิชัย
2.เด็กหญิง กมลชนก ไชยสุวรรณ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง นวพร สุนทร
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปณิรภัทร ชูชาติ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
15 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
1.นาง ลำไพร หล้าศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม