#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
63.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง รุ่งไพลิน สุขตะ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ทำทรัพย์
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณัฐนันท์ บุตรเล
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร ช่องตะคุ
3.เด็กหญิง ทิพรดา ดอกพวง
1.นางสาว รัชนี เสนาะนำ
2.นาง นวพร สุนทร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม