#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทิรอดรัมย์
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขพันธ์
3.เด็กชาย ธนธรณ์ บุญเฟรือง
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นาย สมหมาย พาบุตร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
3.เด็กชาย วีรชน ริพิมพ์
1.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทิรอดรัมย์
2.เด็กชาย ธนธรณ์ บุญเฟรือง
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขพันธ์
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นางสาว โสภา ใจหวัง
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วรากร บุญสิน
2.เด็กชาย สุวรรณ ชารี
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วรากรณ์ กุยรัมย์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุดวิลัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วุฒิชัย เอี่ยมอ่ำ
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ประภัสสร ระเมาะอา
2.เด็กหญิง อภิสรา ศรีวัย
3.เด็กชาย ธีรเดช สุดวิลัย
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง เหมรัตน์ สุดวิลัย
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา อันทะนิล
3.เด็กหญิง รัชนีกร ผิวดำ
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ปิยาอร พลชัย
1.นางสาว โสภา ใจหวัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม