#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
83.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พงศกร ทองสาย
2.เด็กชาย พลากร พวงแก้ว
3.เด็กหญิง ชมพรรษา บริบูรณ์
4.เด็กชาย สุรพัศ นนท์ตานอก
5.เด็กหญิง ญาณิศา แท่นพรม
6.เด็กหญิง ศรัญญา ศรีปัตเนตร
1.นางสาว เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว ณัฐรุจา สมนึก
3.นางสาว พิมลรัตน์ โทแก้ว
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ก้องภพ ล้อมพรพิพัฒน์
2.เด็กหญิง ยมลพร คัลไลลักษณ์
3.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว ณัฐรุจา สมนึก
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ญาณิศา แท่นพรม
1.นางสาว พิมลรัตน์ โทแก้ว
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ปุณยนุช สุขพิมาย
1.นางสาว พิมลรัตน์ โทแก้ว
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บริบูรณ์
1.นางสาว จุฑามาศ แสงทอง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ
1.นางสาว จุฑามาศ แสงทอง
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย องอาจ พวงแก้ว
2.เด็กหญิง โสภิดา อนุลีจันทร์
1.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
2.นาง จิตฤทัย ผงล่ำ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ธารารัตน์ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย ธีรสิทธิ์ สุระเสน
1.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
2.นาง จิตฤทัย ผงล่ำ
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
2.เด็กชาย วิทยา วรรณทอง
3.เด็กชาย ก้องภพ พาราศรี
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
2.เด็กชาย ศราวุธ ทองสาย
3.เด็กหญิง วิจิตรา เหล่าแค
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ เด็ดดวง
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ วรรณทอง
2.เด็กชาย อัครพัชร์ มงคลแก้วธนาคุณ
3.เด็กหญิง พงศ์พัชรา แสงเพ็ง
1.นางสาว สุพัฒตรา กงล้อม
2.นางสาว ลินดา มะลิหอม
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย สุรพศ นนท์ตานอก
1.นางสาว ณัฐรุจา สมนึก
14 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย เบญจามินทร์ วุฒิกาญจน์
1.นางสาว สุพัฒตรา กงล้อม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม