#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วิเชียรดี
3.เด็กชาย อดิศร แซงราชา
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
2.เด็กหญิง ทักขิณา มะปรางค์
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง นันทิชา มะปราง
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ เล็งสุวรณ
3.เด็กชาย พิพัฒน์ ดวงพล
4.เด็กหญิง สุพิชฌา มะปราง
5.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาตย์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย กนาง ระงับภัย
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
4.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ชูเชื้อ
2.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาศ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย อัครชัย ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย จันทร์ทอง แทนคำ
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
2.เด็กชาย วรินทร สีดาชาติ
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง จุฬลำภา นพเก้า
2.เด็กหญิง สิริกัญรัตน์ ชูคำ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง อุรัษญา จำนงค์
3.เด็กหญิง กรรณิกา ใจกล้า
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
10 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย สิทธิพงศ์ ใจกล้า
2.เด็กชาย วีรภัทร เรืองแสน
3.เด็กชาย อธิชนม์ ชนะผล
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม