#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ พ่อครวงษ์
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย บวรศักดิ์ ชูชาติ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ดารินทร์ อินทร์งาม
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วิลา
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ แก้วกัณหา
2.เด็กชาย ธีภพ แผ่นทำลา
3.เด็กชาย ธิเดช บุญเทพ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
5 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม