#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย กิตติภูมิ อุปสุข
2.เด็กชาย จิรายุ ไสว
3.เด็กชาย วัชรพงษ์ ไสว
1.นาง เชาวณี อินวันนา
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
3 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำลอย
2.เด็กชาย บริบูรษ์ กันหาบุตร
1.นางสาว สมพร คำลอย
2.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงทอง
3.เด็กหญิง สิริลักษ์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย สุปวีร์ ดาวจันทร์
5.เด็กหญิง สุภานัน มีวงษ์
1.นางสาว สมพร คำลอย
2.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุธาดา สวาสดิ์
2.เด็กหญิง ณัฐฐินี ศิริวัฒนกุล
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเฟรือง
4.เด็กชาย ธาวิน กลิ่นกล้า
5.เด็กชาย มาร์วิน ไชยสุวรรณ
1.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
2.นาย ภูริณัฐฏ์ เนียมพันธ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ปิยณัฐ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง รภัสสรณ์ วงษ์สรยา
1.นางสาว สมพร คำลอย
2.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย วรวิทย์ คำลอย
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุทธิดา นพพันธ์
1.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ขุนอ่อน
1.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นางสาว สมพร คำลอย
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ณัฐฐินี ศิริวัฒนกุล
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ฟ้าใส ประดับทอง
2.เด็กหญิง บุญยาพร ก่ำจำปา
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย วสันต์ จันทสนธ์
1.นาย ภูริณัฐฏ์ เนียมพันธ์
14 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สิริลักษ์ ไชยสุวรรณ
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
15 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย สุปวีร์ ดาวจันทร์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
17 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงทอง
2.เด็กหญิง วาสินีย์ สายจันทร์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กิตติมา พิมมาศ
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม