#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย อภิชาติ รุ่งคำ
2.เด็กชาย พงษ์เทพ สุณาวงค์
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย อัครา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว กรติกา มูลคำ
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
2.เด็กหญิง ณัฎฐนิชา หนูเสริม
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นาย มีดี ศรีเลิศ
4 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นางสาว กรติกา มูลคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร โทร.0621952307
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม